Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

W dniu 14 marca 2017 r., w ramach prowadzonych prac mających na celu wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2015, Zarząd TAMEH POLSKA sp. z o. o. zatwierdził Politykę Środowiskową, która zobowiązuje Spółkę do prowadzenia działalności z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Zakres wdrożonego SZŚ obejmuje:

• Produkcja energii elektrycznej i ciepła oraz mediów energetycznych dla produkcji stali.

Niniejszy zakres SZŚ realizowany jest w lokalizacjach:

pokaż więcej

• Zakład Wytwarzania Nowa, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92/102B, 41-308 Dąbrowa Górnicza,
• Zakład Wytwarzania Kraków w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków,
• Zakład Wytwarzania Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu, ul Energetyków 11, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

W dniu 20.06.2017 r., TAMEH POLSKA otrzymał certyfikat potwierdzający wdrożenie i praktyczne stosowanie Systemu.

W czerwcu 2018 i 2019 r. w trakcie audytów nadzoru, została potwierdzona zgodność wdrożonego systemu z normą PN-EN ISO 14001:2015 oraz skuteczność funkcjonowania mechanizmów zarządzania środowiskiem.

W dniach 3, 5 i 9.06.2020 r., został przeprowadzony I etap audytu ponownej certyfikacji, w wyniku którego TAMEH POLSKA  potwierdził zgodność wdrożonego systemu z normą PN-EN ISO 14001:2015 a tym samym przedłużył ważność certyfikatu na okres 6 miesięcy. II etap audytu, wydłużający ważność certyfikatu na 3 lata, przewidziany jest w sierpniu tego roku.

W dniu 17.08.2020 r. TAMEH POLSKA otrzymał ponowny certyfikat potwierdzający wdrożenie i praktyczne stosowanie Systemu. Nowy certyfikat jest ważny do 19.06.2023r.”

Taryfa na ciepło

W dniu 13 maja 2020 roku została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfa dla ciepła. Taryfa dla ciepła to zbiór cen, stawek  i opłat za ciepło oraz warunków ich stosowania. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 15 maja 2020 (poz. 96).

Ceny ciepła  wynikające z zatwierdzonej taryfy TAMEH POLSKA sp. z o.o. obowiązują od dnia 1 czerwca 2020 roku przez okres 12 miesięcy.

pokaż więcej

We wszystkich trzech Zakładach Wytwarzania, tj. w Zakładzie Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej, w Zakładzie Wytwarzania Kraków w Krakowie oraz w Zakładzie Wytwarzania Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu, ciepło wytwarzane jest w wysokosprawnej kogeneracji.

Ekologiczny TAMEH

Transpozycja w IV kwartale 2014 roku do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) - zwanej potocznie IED, wprowadza do naszego systemu prawnego znacząco zaostrzone standardy w zakresie emisji niektórych substancji do powietrza. Jeszcze bardziej zostały zaostrzone te wymagania 17 sierpnia 2017 r. kiedy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania.

pokaż więcej

TAMEH POLSKA od dnia swojego powstania duży nacisk kładł na działania proekologiczne i efektywnościowe, które umożliwią wszystkim naszym Zakładom sprostać wymaganiom prawa i oczekiwaniom lokalnego społeczeństwa.
W ubiegłym roku w ZW Nowa w Dąbrowie Górniczej, został oddany do użytkowania nowy turbogenerator o mocy 55 MWe. Również w Dąbrowie Górniczej w toku jest kolejna ważna inwestycja środowiskowa – budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin a także budowa dwóch nowych turbin rozprężnych (TRT) o mocy 12,5 MW każda, która pozwoli na bezemisyjne wytwarzanie energii elektrycznej.
W ZW Kraków zakończono w I kwartale 2018 roku modernizację jednego z kotłów polegająca na przystosowaniu go do spalania wyłącznie paliw gazowych oraz na ukończeniu jest budowa dwóch kotłów gazowych i turbogeneratora o mocy 55 MWe.
Nie zapomnijmy również o ZW Blachownia w Kędzierzynie Koźlu gdzie trwają prace nad opracowaniem kompleksowej koncepcji obejmującej modernizację kotłów oraz obniżeniem emisji tlenków azotu. Wszystkie wymienione inwestycje wpływają na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery a w związku z użyciem nowych technologii także na zmniejszenie oddziaływania Zakładów na inne aspekty środowiskowe przy zwiększeniu wydajności i nie zawodności pracy Spółki.

Pliki Cookies

Serwis tameh.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez tameh.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu tameh.pl”

Akceptuję