Profil grupy

Władze TAMEH POLSKA sp. z o.o.

 • Kristina Červenková
  Prezes Zarządu
  Chairwoman of the Board
 • Włodzimierz Liberacki
  Członek Zarządu
  Board Member
 • Rafał Zawada
  Członek Zarządu
  Board Member
 • Marcin Staniszewski 
  Członek Zarządu
  Board Member

Aktualnie, zgodnie z brzmieniem Umowy Spółki, jedynym udziałowcem jest TAMEH HOLDING sp. z o.o. posiadająca 100% udziałów.

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ TAMEH POLSKA sp . z o.o.

Program Zgodności jest obszarem działalności organizacji, którego celem jest minimalizacja ryzyka braku zgodności jej działań z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi czy przyjętymi przez organizację standardami postępowania. Pozwala nie tylko na znaczne ograniczenie ryzyka działalności, strat finansowych oraz utraty reputacji, ale również na wzmocnienie pozycji rynkowej, zaufania społecznego oraz troski o środowisko.

Dla stabilnej i bezpiecznej przyszłości konieczny jest rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa. Dla jego zapewnienia niezbędne jest działanie firm w sposób etyczny i odpowiedzialny, a więc zapewniający rozwój ekonomiczny firmy, ale bez nadmiernej szkody dla środowiska naturalnego oraz przy uwzględnianiu potrzeb pracowników i lokalnej społeczności.

W związku z powyższym, TAMEH  sukcesywnie wdraża elementy systemu Programu Zgodności, którego podstawą jest zamieszczony poniżej Kodeks Etyki Biznesu TAMEH. Stanowi on zbiór zasad, który został utworzony celem wyznaczenia  podstawowych standardów etycznych i prawnych, którymi kierują się wszyscy pracownicy  w swojej codziennej pracy.

W ślad za ogólnymi zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki Biznesu, w trosce o zachowanie najwyższych standardów uczciwego postępowania i etyki w ramach TAMEH POLSKA sp. z o.o. oraz w relacjach z jej zewnętrznymi interesariuszami, Zarząd Spółki przyjął i wprowadził do stosowania Politykę antykorupcyjną TAMEH POLSKA sp. z o.o.

W ramach Polityki szczególną uwagę zwrócono na kontekst prawny funkcjonowania korupcji i działań ją ograniczających oraz na podstawowe zasady ograniczające korupcję w relacjach z wybranymi interesariuszami Spółki. Zasady te są zgodne z wytycznymi naszych Wspólników. Polityka wskazuje również praktyczne zasady postępowania z ryzykiem czynów korupcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem etapu jego monitorowania. Pomimo szerokiego zakresu zagadnień poruszonych w Polityce należy mieć świadomość, że mogą wystąpić również inne okoliczności i działania noszące znamiona korupcji. Od wszystkich pracowników naszej Spółki oczekuje się postępowania zgodnego z wytycznymi zawartymi w Polityce, a w relacjach z kontrahentami – stosowania się do wymogów ich dotyczących.

RODO

25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o ochronie Danych Osobowych, zwane powszechnie RODO.

Rozporządzenie reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie UE, jak również ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE. Kolejnym celem jest opracowanie i wdrożenie kodeksów postępowania dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych adekwatnie do istniejących zagrożeń i formuły przetwarzania. TAMEH POLSKA sp. z o.o.  przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zleceń i wykonywania zobowiązań prawnych. Proces przetwarzania został zaprojektowany tak aby zapewnić bezpieczeństwo i możliwość realizacji praw osób, których dane dotyczą. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem wskazanym w poniższym obowiązku informacyjnym. 

pokaż więcej

Obowiązek Informacyjny

Zgodnie z artykułem 13 RODO, Administrator jest zobowiązany do podania informacji w przypadku  zbierania  danych  od osoby, której dane dotyczą. Poniższy obowiązek TAMEH POLSKA sp. z o.o., realizuje dla poszczególnych kategorii osób.

GOŚCIE

Informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAMEH POLSKA sp. z o.o.  41-308 Dąbrowa Górnicza  Al. J. Piłsudskiego 92/102B.
 2. Inspektorem ochrony danych w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  jest Pan Krzysztof Deneka, e-mail: krzysztof.deneka@remove-this.tameh.pl TAMEH POLSKA sp. z o.o.  41-308 Dąbrowa Górnicza  Al. J. Piłsudskiego 92/102B.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  zadań związanych z ruchem osobowo/materiałowym na obiektach TAMEH POLSKA sp. z o.o., na podstawie Art. 6, ust.1, lit. f) Rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje iż realizacja czynności związanych z ruchem osobowo materiałowym z Panią/Panem  będą niemożliwe.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do realizacji zadania związanego  z ruchem osobowo/materiałowym.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.    

KONTRAHENCI

Informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAMEH POLSKA sp. z o.o.  41-308 Dąbrowa Górnicza  Al. J. Piłsudskiego 92/102B.
 2. Inspektorem ochrony danych w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  jest Pan Krzysztof Deneka, e-mail: krzysztof.deneka@remove-this.tameh.pl TAMEH POLSKA sp. z o.o.  41-308 Dąbrowa Górnicza  Al. J. Piłsudskiego 92/102B.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację na podstawie Art. 6, ust.1, lit. b) Rozporządzenia.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, realizacji zlecenia, zakupu.   
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie realizacji umowy oraz 6 lat po jej zakończeniu. Termin zakończenia przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas realizacji roszczeń pomiędzy stronami umowy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.    

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe:

Krzysztof Deneka, e-mail: krzysztof.deneka@remove-this.tameh.pl                       

TAMEH POLSKA sp. z o.o.  41-308 Dąbrowa Górnicza  Al. J. Piłsudskiego 92/102B.

Inspektor Ochrony Danych realizuje swoje zadania na podstawie artykułu 39 RODO (UE) i jest odpowiedzialny za:

 • informowanie administratora, podmioty przetwarzające oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach wynikających z RODO,
 • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia,
 • działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania,
 • współpracę z organem nadzorczym.
Pliki Cookies

Serwis tameh.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez tameh.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu tameh.pl”

Akceptuję