Tenders

General terms of delivery in TAMEH POLSKA SP. Z O.O.

Spis treści

§ 1. Definicje.
§ 2. Postanowienia ogólne.
§ 3. Zamówienia.
§ 4. Dostawa.
§ 5. Dokumenty Dostawy.
§ 6. Faktura za dostawę.
§ 7. Termin płatności
§ 8. Jakość, gwarancja, reklamacje.
§ 9. Postanowienia końcowe.

pokaż więcej
 • 1.Definicje
   1. Dostawa – fizyczne dostarczenie zamówionych materiałów do miejsca wskazanego przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. lub wykonanie usługi zleconej przez TAMEH POLSKA sp. z o.o.,
   2. Dostawca – wszystkie podmioty, z którymi TAMEH POLSKA sp. z o.o. zawiera umowy lub składa zamówienia na materiały i usługi,
   3. Ogólne Warunki Dostaw (OWD) – niniejszy dokument określający ogólne warunki współpracy z dostawcami materiałów i usług dla TAMEH POLSKA sp. z o.o.,
   4. Zamówienie – dokument będący podstawą dostawy materiałów lub usług dla TAMEH POLSKA sp. z o.o.; jako zamówienie rozumiana jest także umowa zawarta między TAMEH POLSKA sp. z o.o. a Dostawcą.
 • 2.Postanowienia ogólne
   1. Podstawą dla wszystkich dostaw materiałów i usług dla TAMEH POLSKA sp. z o.o. są wyłącznie, sporządzone na podstawie ofert dostawców, umowy i zamówienia, których integralną częścią są niniejsze Ogólne Warunki Dostaw.
   2. Dostawcy składają oferty nieodpłatnie w formie jaka została określona przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. w zapytaniu do Dostawcy. Ustala się przy tym dwa dominujące sposoby składania ofert:
    1. W formie pisemnej (oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy),
    2. W formie elektronicznego pliku utworzonego poprzez zeskanowanie oferty w formie pisemnej (oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy).
   3. TAMEH POLSKA sp. z o.o. może odstąpić od zastosowania wymienionych w ust. 2. powyżej sposobów składania ofert i poprosić Dostawcę o jej złożenie w innej formie (np. w e-mailu, elektronicznym edytowalnym pliku). Informacja o sposobie składania ofert umieszczana jest w zapytaniu składanym do Dostawców.
   4. W uzasadnionych przypadkach TAMEH POLSKA sp. z o.o. ma prawo żądać od Dostawców złożenia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, według wyboru Dostawcy:
    1. W pieniądzu, wpłaconym przelewem na wskazany rachunek bankowy,
    2. W gwarancjach bankowych,
    3. W gwarancjach ubezpieczeniowych.
   5. TAMEH POLSKA sp. z o.o. zwróci wadium wszystkim dostawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Dostawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Dostawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, TAMEH POLSKA sp. z o.o. zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia. W przypadku odstąpienia Dostawcy od zawarcia umowy, wadium nie jest zwracane. Wadium uznaje się za złożone z chwilą uznania na rachunku bankowym TAMEH POLSKA sp. z o.o. lub z chwilą skutecznego dostarczenia gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.
   6. Ewentualne próbki towarów dostarczane są przez Dostawcę nieodpłatnie i na jego koszt.
   7. Zamówienia ustne, jak też uzgodnienia na temat zmian i uzupełnień zamówień pisemnych, złożonych przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. wymagają pisemnego potwierdzenia.
   8. Wszelkie powiadomienia pomiędzy TAMEH POLSKA sp. z o.o. a Dostawcą (o ile w tekście dokumentu Ogólne Warunki Dostaw nie zostało zaznaczone inaczej) są dokonywane na piśmie: listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
   9. Oferta złożona przez Dostawcę jest ważna przez okres 3 miesięcy kalendarzowych chyba, że w zapytaniu określono inny termin ważności ofert.
   10. W przypadku, gdy Dostawca odstępuje od złożonej oferty lub warunków w niej określonych (w okresie ważności oferty), TAMEH POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za szkody (w tym utracone korzyści), jakie poniósł w związku z odstąpieniem Dostawcy. Ponadto fakt rezygnacji ze złożonej oferty będzie uwzględniany w ocenie merytorycznej Dostawcy decydującej o liście potencjalnych firm zapraszanych do przyszłych postępowań zakupowych.
   11. Akceptacja zapisów „Ogólnych Warunków Dostaw w TAMEH POLSKA sp. z o.o.” jest równoznaczna z akceptacją tożsamych zapisów w umowie z Dostawcą. Umowa między stronami jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do Ogólnych Warunków Dostaw.
 • 3.Zamówienia
   1. TAMEH POLSKA sp. z o.o. zleca Dostawcy dostawę materiałów lub usług na podstawie Zamówienia w formie pisemnej lub elektronicznej (przesłanego pocztą elektroniczną). Zamówienie określa co najmniej rodzaj materiału lub usługi, ilość, cenę jednostkową i łączną netto, sposób i rodzaj opakowania, termin i miejsce wykonania dostawy. W przypadku zawarcia umowy między TAMEH POLSKA sp. z o.o. a Dostawcą, nie jest konieczne wysyłanie pisemnego Zamówienia.
   2. Każde zamówienie składane przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. posiada numer, na który Dostawca ma obowiązek powołać się w swoich dokumentach dostawy, a w szczególności na fakturze oraz na dowodzie dostawy.
   3. Przyjęcie do realizacji Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją OWD.
   4. Odmienne od OWD warunki dostaw są wiążące wyłącznie wtedy, jeżeli zostaną potwierdzone na piśmie przez TAMEH POLSKA sp. z o.o.
 • 4.Dostawa
   1. Dostawa powinna być zrealizowana na warunkach podanych w dostarczonym Zamówieniu co do przedmiotu Dostawy, jego jakości i ilości, ceny, terminu realizacji oraz miejsca wykonania Dostawy.
   2. Termin Dostawy biegnie od dnia złożenia Zamówienia.
   3. Dostawca ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać terminu Dostawy. W przypadku, gdy Dostawca uzna, że nie będzie w stanie dotrzymać ustalonych w potwierdzeniu Zamówienia terminów Dostaw zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt TAMEH POLSKA sp. z o.o., podając jednocześnie powody zwłoki oraz przewidywany czas jej trwania.
    W takim przypadku TAMEH POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, a Dostawca akceptuje prawo TAMEH POLSKA sp. z o.o. do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
   4. Dostawca w każdym przypadku odpowiada za powstałe szkody z tytułu niezrealizowania, nieterminowego zrealizowania lub nienależytego zrealizowania potwierdzonego Zamówienia.
   5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar za niedotrzymanie warunków Zamówienia/Umowy.
   6. Dostawa powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. w Zamówieniu na koszt i ryzyko Dostawcy chyba, że Zamówienie przewiduje inaczej.
 • 5.Dokumenty Dostawy
   1. Akceptacja Dostawy w przypadku dostaw, wymaga od Dostawcy dostarczenia jednego z dokumentów np.: WZ, kopia faktury, list przewozowy.
   2. Akceptacja Dostawy w przypadku usług, wymaga od Dostawcy podpisania dokumentu potwierdzającego odbiór wykonanej usługi („Protokół odbioru usługi (prac)”).
   3. Dokument wymieniony w ust. 2 powyżej jest obligatoryjnie wymaganą podstawą do zaakceptowania przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. faktury VAT wystawionej przez Dostawcę.
   4. Dokument „Protokół odbioru usługi (prac)” powinien zostać sporządzony przez Dostawcę na wzorze stanowiącym integralną część niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
   5. Dostawca jest zobowiązany wypełnić oraz podpisać trzy egzemplarze dokumentu „Protokół odbioru usługi (prac)”, a następnie przekazać je do zatwierdzenia przez pracownika TAMEH POLSKA sp. z o.o., który odpowiada za Dostawę. Dostawca ma obowiązek uzyskania zatwierdzenia Dostawy.
   6. TAMEH POLSKA sp. z o.o., w przypadku stwierdzenia niezgodności Dostawy z umową lub Zamówieniem, rezerwuje sobie prawo do odmówienia przyjęcia Dostawy:
    1. Wzywając Dostawcę w drodze procesu reklamacji do dostarczenia materiałów lub usług zgodnych z umową lub Zamówieniem,
    2. Decydując o zwrocie dostarczonych materiałów zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 8 poniżej.
   7. Odbiór materiału lub usługi następuje z zastrzeżeniem prawa do przeprowadzenia późniejszej kontroli przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. Potwierdzenie odbioru nie oznacza potwierdzenia jakości przyjętego towaru i zgodności zakresu dostawy. TAMEH POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontrolowania dostawy w trakcie wykorzystywania dostarczonych materiałów lub usług oraz do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego w przypadku, gdy dostarczone materiały lub usługi odbiegają od warunków zawartych w umowie lub Zamówieniu.
   8. TAMEH POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zwrotu materiałów:
    1. Niezgodnych z Zamówieniem (w tym o niższej jakości lub ilości),
    2. Dostarczonych nieterminowo z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,
    3. Niezamówionych.
   9. W przypadkach opisanych w ust. 8 niniejszego Działu TAMEH POLSKA sp. z o.o. zawiadomi Dostawcę o terminie, w którym zobowiązany on jest ten towar odebrać lub dostarczy go Dostawcy. Zarówno odbiór przez Dostawcę, jak i zwrotna dostawa odbywać się będą na koszt Dostawcy.
 • 6.Faktura za dostawę
   1. Jedna faktura powinna odpowiadać jednemu zamówieniu TAMEH POLSKA sp. z o.o.
    W przypadku zamówień, których realizacja jest rozłożona na więcej niż jedną Dostawę, TAMEH POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do decyzji o ich konsolidacji w ramach jednej faktury lub o wystawieniu oddzielnych na każdą Dostawę.
   2. Faktura musi zawierać wszystkie dane wymagane przepisami prawa oraz w szczególności:
    1. Poprawne dane rejestrowe TAMEH POLSKA sp. z o.o. (nazwę, adres siedziby, NIP),
    2. Numer Zamówienia TAMEH POLSKA sp. z o.o. / numer umowy,
    3. Nazwę dostarczonych materiałów lub usług (zgodnie z Zamówieniem),
    4. Ilość,
    5. Cenę.
   3. Układ asortymentu materiałów lub usług podanych na fakturze powinien odpowiadać kolejności materiałów i usług według umowy lub Zamówienia TAMEH POLSKA sp. z o.o.
   4. W przypadku, gdy faktura nie spełnia wymagań określonych w pkt. 2 niniejszego Działu, w szczególności, gdy cena na fakturze jest niezgodna z ceną obowiązującą w dniu Zamówienia lub gdy ilości towarów podane na fakturze nie są zgodne z ilościami faktycznie dostarczonymi, nastąpi odmowa zapłaty całej faktury. TAMEH POLSKA sp. z o.o. powiadomi Dostawcę o fakcie niezgodności treści faktury i wystąpi o dostarczenie faktury korygującej.
   5. Dostawca jest zobowiązany skutecznie dostarczyć fakturę na adres TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice. Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną po uprzednich wzajemnych uzgodnieniach.
 • 7.Termin płatności
   1. Płatność za dostarczone materiały lub usługę następuje w terminie nie krótszym niż 45 dni od daty otrzymania przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. prawidłowo wystawionej faktury, to jest spełniającej wymogi określone w §6. ust. 2, o ile TAMEH POLSKA sp. z o.o. i Dostawca nie uzgodnią inaczej w treści Zamówienia lub umowy.
   2. W przypadku, gdy zamówione materiały lub usługi nie zostały dostarczone pomimo wystawionej faktury, Dostawca zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą.
   3. W przypadku, gdy zamówione materiały lub usługi zostaną dostarczone / wykonane po dniu otrzymania faktury, termin płatności będzie liczony od dnia dostarczenia materiałów / wykonania usługi.
   4. Za termin zapłaty faktur strony uznają daty obciążenia rachunku bankowego TAMEH POLSKA sp. z o.o.
   5. W przypadku określonym w ust. 2 powyżej termin płatności ulega automatycznemu przedłużeniu i liczony jest od dnia otrzymania przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. prawidłowo wystawionej faktury, faktury korygującej lub noty korygującej.
 • 8.Jakość, gwarancja, reklamacje
   1. Dostawca gwarantuje, że zamówione materiały lub usługi będą posiadać zapewnione umownie właściwości. Usługa powinna zostać wykonana zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i techniki.
   2. Dostawca gwarantuje, że jakość i oznakowanie dostarczonych materiałów będą odpowiadać obowiązującym normom, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również wymaganiom określonym w Zamówieniu i niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw.
   3. Na Dostawcy ciąży obowiązek uzyskania wszelkich zezwoleń, atestów oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, pozwalających na dopuszczenie materiałów do obrotu. Kopie powyższych dokumentów Dostawca doręczy TAMEH POLSKA sp. z o.o. na jej żądanie.
   4. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady materiałów lub usług.
   5. W przypadku towarów objętych gwarancją, Dostawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z materiałami lub usługami odpowiednie dokumenty gwarancyjne.
   6. Dostawca ponosi koszty związane z naprawami przedsprzedażnymi, gwarancyjnymi i wykonywanymi w ramach rękojmi.
   7. TAMEH POLSKA sp. z o.o. będzie przesyłała reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Dostawcy.
   8. Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację TAMEH POLSKA sp. z o.o. w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu reklamacyjnego i przesłać pisemną odpowiedź na adres siedziby TAMEH POLSKA sp. z o.o. Nie zajęcie przez Dostawcę w powyższym terminie żadnego stanowiska wobec złożonej reklamacji traktowane będzie jako jej uznanie.
   9. TAMEH POLSKA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności za fakturę w trakcie procesu reklamacyjnego.
 • 9.Postanowienia końcowe
   1. Jeżeli Dostawca w celu wykonania przedmiotu zamówienia otrzymał materiały, projekty lub inne dokumenty, mogą one zostać wykorzystane jedynie zgodnie z określonym w Zamówieniu przeznaczeniem i udostępnione osobom trzecim wyłącznie w tym celu za pisemną zgodą TAMEH POLSKA sp. z o.o.
   2. Materiały określone w ust. 1 powyżej są własnością TAMEH POLSKA sp. z o.o. i po wykonaniu Zamówienia należy je niezwłocznie zwrócić TAMEH POLSKA sp. z o.o. na koszt Dostawcy.
   3. Dostawca nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności prawa do znaku towarowego, zastrzeżonego wzoru użytkowego, nazwy handlowej, praw autorskich oraz patentu. Wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia tych praw ponosi wyłącznie Dostawca.
   4. Strony ustalają, że przeniesienie przez Dostawcę na osobę trzecią wierzytelności, przysługującej mu ze strony TAMEH POLSKA sp. z o.o. z tytułu dostawy towaru lub usługi może nastąpić jedynie po udzieleniu przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. pisemnej zgody na dokonanie tej czynności.
   5. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji poufnych, o których dowiedzą się lub które zostaną przekazane w trakcie współpracy. Obowiązek powyższy pozostaje w mocy zarówno w trakcie obowiązywania umowy lub realizacji Zamówienia, jak i po ich wykonaniu. Przez informację poufną rozumie się każdą informację o takim charakterze (lub uważaną za taką), której ujawnienie osobom trzecim może wyrządzić szkodę stronie niezależnie od zawodowego, handlowego lub innego charakteru tej informacji. Informacją poufną jest w szczególności informacja dotycząca wysokości obrotów między stronami. Ujawnienie informacji poufnej może nastąpić, jeżeli obowiązek jej ujawnienia wynika z przepisów prawa, w trybie i zakresie określonym tymi przepisami.
   6. W uzasadnionych przypadkach (brak Dostawcy w bazie kontrahentów) TAMEH POLSKA sp. z o.o. ma prawo żądać od Dostawcy bankowego potwierdzenia numeru konta, na które będzie regulował swoje zobowiązania wobec Dostawcy.
   7. Wszelkie zmiany Umowy, Zamówienia lub niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
   8. W sprawach nieuregulowanych Umową, Zamówieniem lub niniejszymi Ogólnymi Warunkami Dostaw stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
   9. Każdemu Dostawcy przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno na etapie postępowania w sprawie wyboru Dostawcy, jak i współpracy z TAMEH POLSKA sp. z o.o. Dostawca przesyła reklamację w formie elektronicznej na adres wskazany w trakcie postępowania zakupowego. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie.
   10. Wszelkie spory wynikające z Umowy, Zamówienia lub Ogólnych Warunków Dostaw rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby TAMEH POLSKA sp. z o.o.

As part of our site, we use cookies to provide you with the highest level of service, including in a manner tailored to individual needs. Using the site without changing the settings for cookies means that they will be placed on your device. You can change your cookie settings at any time. Find out more about our privacy policy.

Accept all
Accept selected